Cuoc thi Phu nu Binh Phuoc

1 LUẬT, BỘ LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021

Thứ tư - 06/01/2021 04:27 446 0
1. Luật Đầu tư 2020 (thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020)
- Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ (hiện hành Luật đầu tư 2014 vẫn liệt kê đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhưng từ 01/01/2021 thì đây là ngành nghề cấm kinh doanh).
- Thêm nhiều ngành, nghề được bổ sung trong danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư như:
+ Giáo dục đại học;
+ Sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;
+ Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;
+ Bảo quản thuốc, sản xuất trang thiết bị y tế ...
- Quy định các ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài:
+ 08 Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020 và các điều ước quốc tế có liên quan.
+ Ngành, nghề có công nghệ, sản phẩm thuộc đối tượng cấm xuất khẩu theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.
+ Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
2. Luật Doanh nghiệp 2020 (thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020)
- Bổ sung thêm một số đối tượng không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, gồm:
+ Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
+ Người đang bị tạm giam;
+ Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp);
+ Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.
- Bỏ quy định “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp” tại Luật Doanh nghiệp 2014.
- Cho phép doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi trực tiếp lên công ty cổ phần.
3. Luật Thanh niên 2020 (thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 16/6/2020)
- Ít nhất mỗi năm một lần, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đối thoại với thanh niên về các vấn đề liên quan đến thanh niên.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm đối thoại với thanh niên theo yêu cầu của tổ chức thanh niên quy định tại Luật Thanh niên 2020.
- Thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi phải được đảm bảo một số chính sách như:
+ Bảo đảm hoàn thành phổ cập giáo dục theo quy định của pháp luật.
+ Đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp với lứa tuổi.
+ Ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
+ Khuyến khích tổ chức, cá nhân phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi...
4. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 (thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 16/6/2020)
- Chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án do ngân sách nhà nước bảo đảm, trừ các trường hợp sau các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại Tòa án phải chịu chi phí:
+ Chi phí hòa giải đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch;
+ Chi phí khi các bên thống nhất lựa chọn địa điểm hòa giải, đối thoại ngoài trụ sở Tòa án;
Chi phí khi Hòa giải viên xem xét hiện trạng tài sản liên quan đến vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính mà tài sản đó nằm ngoài phạm vi địa giới hành chính của tỉnh nơi Tòa án có thẩm quyền giải quyết có trụ sở;
+ Chi phí phiên dịch tiếng nước ngoài.
5. Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020
Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2020.
Theo đó, quy định về điều kiện để trở thành đại biểu Quốc hội như sau:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam (quy định mới bổ sung);
- Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác;
- Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội;
- Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm;
- Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.
6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 18/6/2020.
Theo đó, bổ sung 02 loại văn bản quy phạm pháp luật sau:
- Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Lưu ý: Không ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Ngoài ra, theo quy định mới này sẽ không còn:
- Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
7. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 18/6/2020, theo đó chỉ còn 05 nhóm lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP, cụ thể:
(1) Giao thông vận tải;
(2) Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực;
(3) Thủy lợi; cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải;
(4) Y tế; giáo dục - đào tạo;
(5) Hạ tầng công nghệ thông tin.
(Hiện hành, Khoản 1 Điều 4 Nghị định 63/2018/NĐ-CP còn quy định một số lĩnh vực được Nhà nướ khuyến khích đầu tư theo phương thức PPP khác như: Hệ thống chiếu sáng công cộng, trụ sở cơ quan nhà nước…)
8. Luật xây dựng sửa đổi 2020
Luật xây dựng sửa đổi năm 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.
Theo đó, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian:
- 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời (Hiện hành là 30 ngày);
- 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.
Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn nêu trên.
9. Bộ luật Lao động 2019
Bộ luật Lao động 2019 đã có nhiều điểm thay đổi quan trọng về hợp đồng lao động (HĐLĐ), đơn cử như:
- HĐLĐ phải được giao kết theo một trong 02 loại sau (quy định mới không còn HĐLĐ theo mùa vụ):
+ HĐLĐ không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
+ HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.
- Không áp dụng thử việc đối với người lao động (NLĐ) giao kết HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng (hiện hành nếu làm việc theo HĐLĐ mùa vụ thì không phải thử việc);
- NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần lý do;
- HĐLĐ được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản;…
10. Luật Chứng khoán 2019
- Quy định thêm các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể như:
+ Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác để thực hiện việc mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo;
+ Sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng;
+ Cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng giá chứng khoán.
- Quy định chặt chẽ điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần, đơn cử như:
+ Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán (hiện hành là từ 10 tỷ đồng trở lên);
+ Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;
+ Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn (nếu vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên thì tỷ lệ tối thiểu là 10%);…
11. Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020
- Thêm một tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự là Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao ngoài 03 tổ chức giám định theo quy định hiện hành;
- Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao thực hiện giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử.
- Bổ sung quy định liên quan đến việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp:
+ Người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp được cấp thẻ giám định viên tư pháp;
+ Người có thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định có thẩm quyền cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.
- Bổ sung các trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp, đơn cử như:
+ Có quyết định nghỉ hưu hoặc thôi việc, trừ trường hợp có văn bản thể hiện nguyện vọng tiếp tục tham gia hoạt động giám định tư pháp và tổ chức quản lý trực tiếp có nhu cầu sử dụng phù hợp với quy định;
+ Chuyển đổi vị trí công tác hoặc chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác mà không còn điều kiện phù hợp để tiếp tục thực hiện giám định tư pháp;…
 

Nguồn tin: Lường Thị Xuyến - Hội LHPN tỉnh (Trích dẫn Tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

305/BTV-TGCS

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền sự kiện công bố thành lập thị xã Chơn Thành,

lượt xem: 17 | lượt tải:23

304/BTV-TGCS

Về việc tuyên truyền 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)

lượt xem: 16 | lượt tải:17

54/KH-BTV

Tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI

lượt xem: 100 | lượt tải:37

262/BTV-TGCS

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2022)

lượt xem: 48 | lượt tải:36

257/BTV-TGCS

Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng chốt chặn Tàu ô (28/8/1972-28/8/2022)

lượt xem: 52 | lượt tải:38
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website này qua phương thức nào?

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay5,008
  • Tháng hiện tại20,281
  • Tổng lượt truy cập3,431,053
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây