Lịch sử phát triển

Thứ sáu - 26/10/2018 10:14 212 0

Lược sử Hội LHPN Việt Nam

LƯỢC SỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (1930 – nay)
 
Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.
Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên đoàn phụ nữ Dân chủ quốc tế và Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN.
Từ những tổ chức tiền thân cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đoàn kết, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
          1. Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)
          Ngay sau khi được thành lập, Đảng đã tuyên truyền, vận động và tổ chức, lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh cách mạng. Tại Hội nghị trung ương (tháng 10/1930), Đảng đã ra Nghị quyết đầu tiên về công tác vận động phụ nữ "...Đảng cần phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ, phụ nữ hiệp hội mục đích là mưu quyền cho phụ nữ, làm cho phụ nữ triệt để giải phóng" (Văn kiện Đảng về công tác vận động phụ nữ - NXB Phụ nữ, Hà Nội, năm 1970, trang 10). Sau đó các tổ chức phụ nữ được thành lập ở những  nơi có phong trào cách mạng sôi động. Ngày 20/10/1930 được coi là ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.
          Trong cao trào cách mạng 1930-1931 phụ nữ là lực lượng đông đảo trong các cuộc mít tinh, biểu tình, tuần hành... đấu tranh đòi giảm sưu thuế và đòi quyền tự do dân chủ. Tại các địa phương có phong trào cách mạng sôi động, phụ nữ đã tập hợp thành tổ chức với các tên gọi như: "Hội Phụ nữ giải phóng", "Phụ nữ Hiệp hội".
          ở thời kỳ vận động dân chủ 1936-1939, phụ nữ tham gia đấu tranh công khai, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ trương, đường lối đấu tranh cách mạng và công tác vận động phụ nữ của Đảng. Quần chúng phụ nữ được tập hợp trong những tổ chức phù hợp với ngành nghề và điều kiện sinh hoạt, trong đó, "Hội phụ nữ dân chủ' và "Hội phụ nữ giải phóng" làm nòng cốt. Tổ chức Hội phụ nữ dân chủ đã vận động tập hợp các tầng lớp phụ nữ đấu tranh đòi các quyền tự do, dân chủ và hòa bình.
          Trong thời kỳ chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền (1939-1945), Phụ nữ tham gia hoạt động cách mạng ngày càng đông đảo, góp phần xây dựng lực lượng chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Quần chúng phụ nữ được tập hợp trong các tổ chức "Hội Phụ nữ phản đế" "Đoàn Phụ nữ cứu quốc"... động viên phụ nữ gia nhập Mặt trận Việt Minh, tham gia các đội vũ trang tuyên truyền. Qua đấu tranh cách mạng, lực lượng phụ nữ đã từng bước trưởng thành, góp phần quan trọng trong Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.
          Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, bắt đầu một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đất nước được độc lập, tự do, phụ nữ được giải phóng.
          2. Thời kỳ đấu tranh giữ vững chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)
          a. Phụ nữ tham gia bảo vệ, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng (9/1945-12/1946)
          Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chính quyền cách mạng vừa được thành lập đã phải đối phó với khó khăn thử thách về chính trị, kinh tế, văn hoá, quân sự; cách mạng ở tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".
          Đoàn phụ nữ cứu quốc đã động viên các tầng lớp phụ nữ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền. Chị em đã tích cực tuyên truyền và thực hiện bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Phụ nữ cả nước đã hăng hái hưởng ứng phong trào tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, tích cực đóng góp trong "Tuần lễ vàng" và tham gia phong trào "Bình dân học vụ" xoá nạn mù chữ; gia nhập lực lượng dân quân tự vệ, tích cực tham gia đấu tranh với nhiều hình thức làm thất bại âm mưu bạo loạn, giữ vững thành quả cách mạng.
          Phong trào phụ nữ phát triển sâu rộng khắp cả nước. Ngày 20/10/1946 Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam được thành lập nhằm mở rộng khối đoàn kết, động viên các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng, chuẩn bị các điều kiện cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
          b. Phụ nữ tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)
          Ngày 19/12/1946, kháng chiến chống Pháp mở rộng trong toàn quốc
          Hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn quốc kháng chiến" của Hồ Chủ tịch, phụ nữ tích cực tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. ở vùng hậu phương, phụ nữ là lực lượng chủ yếu trong lao động sản xuất bảo đảm đời sống nhân dân và đáp ứng nhu cầu "hậu cần tại chỗ" phục vụ quân đội, góp phần chi viện tiền tuyến đánh thắng giặc Pháp. Trong vùng địch tạm chiếm, phụ nữ là lực lượng đấu tranh quan trọng, tuyên truyền, vận động nhân dân tin tưởng vào đường lối kháng chiến của Đảng, tạo mọi điều kiện ủng hộ cuộc kháng chiến.
          Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất (năm 1950) đã quyết nghị hợp nhất "Đoàn phụ nữ cứu quốc" vào "Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam" thành tổ chức duy nhất "Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam", thông qua tôn chỉ, mục đích của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, xác định nhiệm vụ cụ thể của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
          Sự tham gia đông đảo của các tầng lớp phụ nữ ở hậu phương và tiền tuyến trong sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu đã góp phần to lớn vào thắng lợi của Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
          3. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)
          Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam tạm thời dưới ách thống trị của đế quốc và tay sai.Thời kỳ này, Đảng đã lãnh đạo cả nước tiến hành đồng thời 2 nhiệm vụ chiến lược cách mạng. Miền Bắc tiến hành cách mạng XHCN, miền Nam tiếp tục cách mạng giải phóng dân tộc, dân chủ nhân dân để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
          Năm 1956, Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ II đã tổng kết những thành tích của phong trào phụ nữ trong kháng chiến chống Pháp, đề ra nhiệm vụ hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ.
          Từ 1954 đến 1975, phong trào phụ nữ đã có những nội dung hoạt động phù hợp đặc điểm tình hình cụ thể của hai miền Nam, Bắc nhằm thực hiện nhiệm vụ chiến lược chung của cách mạng cả nước.
          a. Phụ nữ miền Nam tham gia cách mạng dân tộc dân chủ, chống đế quốc Mỹ và tay sai.
          Từ năm 1954 đến 1959, phụ nữ là lực lượng tham gia đông đảo trong phong trào đấu tranh chính trị ở miền Nam. Với vai trò nòng cốt, xung kích, "đội quân tóc dài" được hình thành, kết hợp với đấu tranh vũ trang, tiến hành "đồng khởi" giành quyền làm chủ tại nhiều địa phương.
          Ngày 8/3/1961, Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập để tập hợp, đoàn kết các tầng lớp phụ nữ đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai.
          Chị em hăng hái gia nhập lực lượng vũ trang, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh quân sự và binh vận, góp phần đánh thắng các chiến lược quân sự của Mỹ. ở nông thôn, lực lượng phụ nữ tiến hành đấu tranh trực diện chống đế quốc Mỹ và tay sai. Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, phụ nữ tham gia các phong trào đấu tranh đòi dân chủ, hoà bình. Phụ nữ là lực lượng chủ đạo trong "ba mũi giáp công" đánh địch bằng nhiều hình thức, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xứng đáng với tám chữ vàng "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".
          b. Phụ nữ miền Bắc tham gia cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống Mỹ, cứu nước
          Năm 1954, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tiến hành cách mạng XHCN, xây dựng CNXH, làm nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn, thực hiện nhiệm vụ chiến lược cách mạng.
          Năm 1961, Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ III đã tổng kết những hoạt động chủ yếu của phong trào phụ nữ và thông qua nghị quyết về những nhiệm vụ lớn của phong trào phụ nữ trong giai đoạn mới của cách mạng.
            Từ năm 1961 đến 1965, phụ nữ hăng hái hưởng ứng "Phong trào thi đua 5 tốt" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, thi đua lao động sản xuất, kết hợp nhiệm vụ sản xuất, công tác xã hội với trách nhiệm trong gia đình.
          Tháng 3/1965, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động phong trào "Ba đảm đang" nhằm động viên phụ nữ tích cực sản xuất và công tác, đảm đang trong gia đình để chồng con lên đường chiến đấu. Phụ nữ tại các địa phương đã thực hiện "tay búa, tay súng", "tay cày, tay súng" trong sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhà nước. Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều trong công tác quản lý, lãnh đạo (từ tổ, đội sản xuất, hợp tác xã, nhà máy và hệ thống quản lý hành chính) chị em không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng.
          Năm 1974, Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IV đã đề ra những nhiệm vụ của phong trào phụ nữ cả nước trong nhiệm kỳ, với nội dung chủ yếu: xây dựng người phụ nữ XHCN, làm tròn nghĩa vụ đối với miền Nam và cải tiến chỉ đạo, chuyển mạnh phương thức hoạt động của Hội.
          Phong trào "ba đảm đang" được thực hiện từ năm 1965 đến 1975 đã động viên kịp thời các tầng lớp phụ nữ hăng hái lao động sản xuất và công tác, chăm lo gia đình, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, thiết thực góp phần vào thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xứng đáng với danh hiệu "Dũng cảm đảng đang".
          4. Thời kỳ cả nước tiến hành cách mạng XHCN và công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước (từ 1975 đến nay)
          Ngày 30/4/1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước độc lập thống nhất, thực hiện xây dựng CNXH. Cùng với nhân dân, phụ nữ cả nước tích cực tham gia thực hiện những nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước.
          Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của Cách mạng Việt Nam, năm 1976, Hội nghị hợp nhất các tổ chức phụ nữ ở hai miền Nam - Bắc đã quyết định thống nhất 2 tổ chức phụ nữ ở hai miền thành Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và lấy ngày 20/10/1030 là ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
          Từ năm 1978, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phát động phong trào thi đua "người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc", thực hiện "Giỏi việc nước, đảm việc nhà, phấn đấu thực hiện nam nữ bình đẳng". Chị em thi đua lao động sản xuất, công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tích cực chăm lo quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Phong trào được duy trì đến năm 1988, đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và quyền dân chủ, bình đẳng, chăm lo quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.
          Từ 1989, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phát động phụ nữ cả nước hưởng ứng 2 cuộc vận động "phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình" và "nuôi dạy con tốt, hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học". Chị em đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ trong lao động sản xuất, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, phấn đấu nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực tham gia trong các lĩnh vực xã hội, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và đổi mới đất nước.
          Năm 1992, Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ VII đã cụ thể hoá các nội dung hoạt động thành "5 chương trình hành động". Phụ nữ cả nước tích cực hưởng ứng, được Đảng, chính quyền các cấp đánh giá là thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII (năm 1997) quyết định tiếp tục thực hiện nội dung "5 chương trình hành động" góp phần trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.
          Năm 2002, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và 6 chương trình hoạt động trọng tâm của phong trào phụ nữ giai đoạn 2002-2007; phát động phong trào thi đua" Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc".
          Năm 2007, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2007-2012; Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm.
          Năm 2012, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đề ra Nghị quyết tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.      Trải qua 85 năm, tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh, người phụ nữ Việt Nam yêu nước ngày càng có tri thức, có sức khoẻ, càng năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng. Trải qua nhiều thăng trầm của xã hội, chị em luôn luôn thể hiện vai trò tích cực, đảm đang, với tấm lòng nhân hậu đã đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước và xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Theo hoilhpnvn.org.vn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Công văn số: 1332/BTV

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân khu 7

lượt xem: 205 | lượt tải:74

Công văn số: 1290/BTV

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Bộ sách Tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam

lượt xem: 241 | lượt tải:92

Công văn số: 1244/BTV

CV V/v triển khai sự kiện "Tử tế vì môi trường" hưởng ứng Chiến dịch làm thế giới sạch hơn năm 2020

lượt xem: 267 | lượt tải:72

Công văn số: 1223/BTV

CV V/v gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

lượt xem: 349 | lượt tải:111

Công văn số: 1217/BTV

CV V/v gửi đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày truyền thống Dân vận của Đảng, 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

lượt xem: 343 | lượt tải:146
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website này qua phương thức nào?

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,552
  • Tháng hiện tại98,677
  • Tổng lượt truy cập2,155,612
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây