Thứ sáu, 14/06/2024, 21:19

Các điểm mới và vấn đề trọng tâm trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội phụ nữ XIII

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai ngày 27/11/2021 diễn ra theo hình thức trực tuyến tại 17 điểm cầu. Ảnh. Đức Thụy

Tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XII trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vừa được Ban tổ chức Đại hội công bố, xin ý kiến góp ý của hội viên, phụ nữ và nhân dân. Để giúp bạn đọc có thêm thông tin trong quá trình tìm hiểu, góp ý, Báo PNVN xin giới thiệu những điểm mới và các vấn đề trọng tâm của Dự thảo.

I. Về cấu trúc báo cáo

Báo cáo chính trị được cơ cấu thành 2 phần:

Phần thứ nhất. Đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 bao gồm các nội dung: (i) Tình hình phụ nữ và kết quả phong trào phụ nữ, (ii) Kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022, và (iii) Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm.

Phần thứ hai. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm các nội dung: (i) Bối cảnh, (ii) Quan điểm, (iii) Mục tiêu và các chỉ tiêu, (iv) Phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá, (v) Nhiệm vụ trọng tâm và (vi) Nhóm giải pháp chung.

Các điểm mới và vấn đề trọng tâm trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội phụ nữ XIII - Ảnh 1.

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi Tọa đàm "Những điểm mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"

II. Một số điểm mới và nội dung trọng tâm trong Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027

Quan điểm

Lần đầu tiên trong báo cáo chính trị đưa phần Quan điểm - là định hướng xuyên suốt cho toàn bộ mục tiêu, nhiệm vụ trong phần Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027. Nội dung được xây dựng dựa trên các quan điểm của Đảng về định hướng phát triển đất nước xác định trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc XIII và Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035.

2. Mục tiêu và các chỉ tiêu

Mục tiêu được xây dựng theo hướng vừa có mục tiêu của nhiệm kỳ, vừa có mục tiêu tổng quát đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Hội). Cụ thể là "Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước".

          Các chỉ tiêu cụ thể được xây dựng trên cơ sở rà soát chỉ tiêu 4 nhiệm kỳ Đại hội đại hội phụ nữ toàn quốc (từ Đại hội lần thứ IX đến Đại hội lần thứ XII), đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XII, Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam. Tám chỉ tiêu được phân bổ theo 4 nhóm:

(1) Nhóm chỉ tiêu về phát triển kinh tế:

(2) Nhóm chỉ tiêu về văn hoá, xã hội, môi trường:

(3) Nhóm chỉ tiêu về xây dựng tổ chức Hội

(4) Nhóm chỉ tiêu về tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền/phụ nữ tham chính:

3. Về phong trào thi đuacuộc vận động và khâu đột phá:

Phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" nhằm cụ thể hoá nội dung Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc XIII.

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"[1] tiếp tục được phát động trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên cơ sở những kết quả đạt được của Cuộc vận động trong các nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên nội hàm của cuộc vận động có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới theo hướng toàn diện hơn, không chỉ góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, mà còn góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.  Riêng tại những địa bàn thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu sẽ thí điểm xây dựng gia đình "5 có, 3 sạch" (5 Có gồm: Có ngôi nhà an toàn; Có sinh kế bền vững; Có sức khỏe; Có kiến thức; Có nếp sống văn hóa).

Khâu đột phá: Nhiệm kỳ 2022-2027 xác định 02 khâu đột phá mang tính chất giải pháp thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể:

 (1) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội nhằm phù hợp với định hướng xây dựng xã hội số, chuyển đổi số của đất nước; ứng dựng và phát triển công nghệ mới là một trong động lực tăng trưởng kinh tế, thích ứng với bối cảnh mới đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

(2) Đồng hành xây dựng cơ sở Hội vững mạnh nhằm tập trung giải quyết khâu yếu của nhiệm kỳ trước về chất lượng hoạt động của chi Hội, tổ phụ nữ, đồng thời đưa hoạt động Hội ngày càng sát với hội viên, phụ nữ - chủ thể và trung tâm của phát triển.

4. Về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu

Nhiệm kỳ 2022 - 2027 xác định 03 nhiệm vụ theo 3 yếu tố quan trọng của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội:

Nhiệm vụ 1 sẽ tập trung các nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Trong đó, trọng tâm là các nội dung sau:

- Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế.

- Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

- Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Nhiệm vụ 2 sẽ tập trung các nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện chức năng trên, chú trọng giám sát, phản biện xã hội và vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Trong đó, trọng tâm là các nội dung sau:

- Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.

- Thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức Hội.

- Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Nhiệm vụ 3 sẽ tập trung các nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế.

Trong đó, trọng tâm là các nội dung sau:

- Phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên.

- Nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp.

- Xây dựng văn hóa tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống Hội.

- Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại.

Để thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ tới sẽ có 04 nhóm giải pháp chung là phương thức thúc đẩy thực hiện tất cả nhiệm vụ trọng tâm trong cả nhiệm kỳ.

(1) Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức

(2) Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành

(3) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

(4) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và vận động nguồn lực.
(5) không gồm: Không đói nghèo, không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. 3 sạch gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.


Nguồn tin: Vũ Thị Tuyết - Hội LHPN tỉnh (Trích dẫn https://phunuvietnam.vn/):

VĂN BẢN MỚI

85/2023/NĐ-CP

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Thời gian đăng: 23/05/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:15

1285/BTV-TGCS

V/v triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma tuý

Thời gian đăng: 13/06/2024

lượt xem: 6 | lượt tải:4

1133/BTV-TGCS

V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào mỗi dải biên cương lần thứ III”

Thời gian đăng: 13/06/2024

lượt xem: 9 | lượt tải:7

1263/BTV-TGCS

Công văn V/v hưởng ứng tham gia các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)

Thời gian đăng: 06/06/2024

lượt xem: 24 | lượt tải:10

1251/BTV-TGCS

V/v tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 -2029

Thời gian đăng: 06/06/2024

lượt xem: 30 | lượt tải:19
LỊCH
TÀI LIỆU
VĂN PHONG DIEN TU
CHUYEN DOI SO
HỎI ĐAP
DỤ AN 8
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay4,312
  • Tháng hiện tại69,435
  • Tổng lượt truy cập6,391,902
LIÊN KẾT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây