ĐẠI HỘI PHỤ NỮ CÁC CẤP PHẢI THỰC SỰ LÀ NGÀY HỘI LỚN CỦA CÁC TẦNG LỚP PHỤ NỮ TỈNH BÌNH PHƯỚC (*)

Thứ sáu - 11/09/2020 05:25 814 0
Ngày 03/9/2020, Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiện kỳ 2021 – 2026. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 6 nhóm nội dung, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung cho công tác chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp trong năm 2021. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Năm năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phụ nữ, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động. Công tác Hội và phong trào phụ nữ cũng như hoạt động bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh có nhiều tiến bộ, nhiều mục tiêu bình đẳng giới đạt kết quả tích cực; nhận thức xã hội về bình đẳng giới được nâng lên. Công tác cán bộ nữ được chú trọng, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên, công tác phát triển đảng viên nữ được quan tâm. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; các phong trào thi đua, cuộc vận động được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, có sức thu hút và lan tỏa; các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tại một số địa phương chưa thật sự thu hút, còn dàn trải, một số hoạt động còn hình thức. Tỷ lệ thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội chưa cao; năng lực của cán bộ Hội tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ, động viên, giúp đỡ hội viên, phụ nữ có lúc, có nơi chưa kịp thời; một bộ phận phụ nữ chưa có việc làm, thu nhập thấp, đời sống khó khăn; nhận thức về vấn đề giới và bình đẳng giới trong một bộ phận nhân dân còn hạn chế; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm phát huy mạnh mẽ vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực.
Năm 2021 là năm tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ XI và hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào năm 2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lóp phụ nữ. Đại hội diễn ra trong bối cảnh các cấp uỷ, tổ chức đảng quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quỵết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu sắc đến nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Những vấn đề mới đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội.
Thực hiện Chỉ thị số 46 - CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị, Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết sổ 11-NQ/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, địa phương về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của phụ nữ và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, tạo điều kiện để Hội Phụ nữ thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình. Nâng cao trình độ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những lĩnh vực mới; tạo mọi điều kiện để phụ nữ ngày càng chủ động, tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật.
Kiên quyết lên án, đấu tranh chống tư tưởng, hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại, xúc phạm và phân biệt đối xử với phụ nữ...
2. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt nội dung Đại hội cấp mình. Báo cáo trình Đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội nhiệm kỳ qua, khẳng định những thành quả đóng góp của các tầng lớp phụ nữ; nêu rõ khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và dự báo tình hình, xác định cơ hội và thách thức của Hội, của công tác Hội Phụ nữ trong 5 năm tới. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, mỗi cấp hội xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trong bối cảnh mới; gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động, hoạt động của Hội với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bảo đảm lợi ích của tổ chức hội, hội viên, phụ nữ. Tập trung giải quyết những vấn đề mới, khó, được xã hội và phụ nữ quan tâm. Các cấp hội cần đẩy mạnh thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; mở rộng hoạt động ngoại giao nhân dân.
3. Lãnh đạo chuẩn bị nhân sự và tổ chức bầu cử theo đúng quy định của Đảng và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt của các cấp Hội bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính liên hiệp, có sự kế thừa và phát triển, thực sự là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của Hội. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn trong cơ quan lãnh đạo Hội các cấp đồng thời giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho cấp ủy đảng, chính quyền. Phân công cấp ủy viên có năng lực, phẩm chất tốt, có uy tín, trực tiếp phụ trách công tác Hội và ứng cử tham gia lãnh đạo tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp.
4. Chính quyền các cấp, các ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức Đại hội thành công, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, thiết thực, tránh phô trương hình thức, lãng phí. Thời gian tiến hành Đại hội:
- Cấp cơ sở: từ quý I/2021, hoàn thành trong quý II/2021.
- Cấp huyện, thị và thành phố: hoàn thành trong quý III/2021.
- Cấp tỉnh: tổ chức vào quý IV/2021.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp và tổ chức tốt Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa mô hình tốt, cách làm hay; tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, kịp thời đưa thông tin đến phụ nữ, người dân, nhất là phụ nữ khó khăn, yếu thế, ít có điều kiện tiếp cận thông tin, để Đại hội thực sự là ngày hội của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Chỉ đạo các cấp Hội phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.
6. Giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.
Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.
(*) Tiêu đề do Ban Biên tập đặt.

Nguồn tin: Lường Thị Xuyến - Hội LHPN tỉnh (Tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

123/BTV-TGCS

Vv tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng

lượt xem: 23 | lượt tải:22

113/BTV-TGCS

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu

lượt xem: 29 | lượt tải:28

112/BTV-TGCS

Về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường

lượt xem: 33 | lượt tải:34

Số: 1829/BTV

V/v Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái tập tỉnh Bình Phước

lượt xem: 106 | lượt tải:80

Công văn số: 1332/BTV

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân khu 7

lượt xem: 408 | lượt tải:128
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website này qua phương thức nào?

Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay4,316
  • Tháng hiện tại80,076
  • Tổng lượt truy cập2,999,885
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây